Osobné údaje a ich ochrana

Zásady nakladania s osobnými údajmi používateľov.

Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky podľa čl. 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) ako aj nadväzujúce ustanovenia zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom ochranaudajov@wlc.sk.

 Prevádzkujeme webové stránky umožňujúce objednávať víno a iné služby www.wlc.sk a www.wineloversclub.sk (ďalej len „portál“). Cieľom je poskytnúť komplexné informácie o ponukách našich obchodných partnerov, a to tak vinárov zo Slovenska ako aj celého sveta.

 Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami  uvedenými v týchto Zásadách nakladania s osobnými údajmi používateľov. Prikladáme maximálnu pozornosť na dodržanie transparentnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov.


Úvodne ustanovenia

Registrovaní užívatelia našej webovej stránky poskytujú jednak registračné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, používaná prezývka, emailová adresa, pohlavie, telefónne číslo, heslo a taktiež súhlasia so získavaním informácii o ich využívaní objednaných služieb a navštívených podstránkach (ďalej len „registrovaní užívatelia“). Spracúvané sú aj osobné údaje neregistrovaných užívateľov, ktorí portál využívajú na vyhľadávania a nakupovanie produktov a v danom prípade sú to informácie o navštívených podstránkach (ďalej len „neregistrovaní užívatelia“).

 Identifikačné údaje prevádzkovateľa Wineloversclub.sk s.r.o., sídlo: Dunajská 46, 811 08 Bratislava, zápis: oddiel Sro, vložka číslo 48934/B, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, IČO: 43824978, DIČ: 2022478238, IČ DPH: SK2022478238 (ďalej len „WLC“).

 Účelom spracúvania je podpora produktov WLC prostredníctvom získavania a sprístupňovania informácií o produktoch partnerov, ktoré sú poskytované zákazníkom WLC s.r.o. prostredníctvom stránky www.wlc.sk a www.wineloversclub.sk  a taktiež skvalitňovanie ponúkaných služieb prostredníctvom analyzovania správania registrovaných a neregistrovaných užívateľov. Sme taktiež oprávnení na spracovanie osobných údajov na iný účel zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané.

 Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti WLC. Osobné údaje sú spracúvané aj na základe súhlasu, ak bol užívateľmi poskytnutý.

A. Ako sa získavajú osobné údaje?

Certain visitors to Wineloversclub.sk s.r.o.'s websites choose to interact with Wineloversclub.sk s.r.o. in ways that require Wineloversclub.sk s.r.o. to gather personally-identifying information. The amount and type of information that Wineloversclub.sk s.r.o. gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who sign up for a blog at http://wlc.bigbigger.sk to provide a username and email address.


1. Informácie priamo od užívateľov

Registrácia

Užívatelia, aby mohli hodnotiť a objednávať služby a tovar vypĺňajú registračný formulár, kde uvedú meno, priezvisko, adresu, používanú prezývka, emailová adresa, pohlavie, telefónne číslo, heslo.

 Užívateľský profil

Užívateľ má možnosť vytvárať si vlastný profil a dopĺňať informácie  a vlastné nastavenia, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newslettrov, členstvá vo vernostných programoch, nákupné zoznamy sledovanie produktov, vlastné hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky.

 Správanie na portáli

Získavame aj informácie o vašom správaní na portáli, vrátane prípadov, kedy si prehliadate tovary a služby, kliknuté odkazy, spôsob pohybu na portáli a posúvania obrazovky. Taktiež údaje o zariadení, z ktorého si portál prezeráte, ako napríklad IP adresa, z nej odvodené geolokalizačné údaje, technické parametre zariadenia,  na ktorom si portál prezeráte.

 Získavame tiež údaje o:

 • IP adrese Vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete inými zariadeniami v sieti internet);
 • MAC adresa (adresa zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v miestnej sieti),
 • operačný systém Vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktoré prichádzate na náš web.

2. Cookies

Využívame cookies a podobné technológie na sledovanie užívateľského správanie. Užívatelia spravujú použitie týchto technológii jednak užívateľským nastavením prehliadačov a tiež udelením súhlasom, ktorý môžu odvolať.

 Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prehľadania portálu od okamihu, kedy otvoríte okno prehliadača, až do okamihu, kedy prehliadač zavriete. Zatvorením prehliadača dôjde k vymazaniu cookies.

 Iné cookies zostávajú vo Vašom zariadení počas nastavenej doby a aktivujú sa vždy, keď navštívite stránku, ktorá konkrétnu cookie vytvorila.

 Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame nami vytvorené cookies. Táto informácia sa vzťahuje na všetky cookies, ktoré ukladáme.

 Niektoré cookies ukladá do Vášho zariadenia priamo portál. Tieto konkrétne cookies nám pomáhajú:

 identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami portálu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme zaznamenali prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nebolo potrebné žiadať opätovné prihlásenie sa. Alebo tiež, aby sme si uložili ktorú verziu portálu Vám zobrazíme, pokiaľ máme k dispozícii viacero variant;

 • zaznamenať, či ste nám udelili súhlas podľa týchto Zásad;
 • zaistiť bezpečnosť, napríklad, aby sme mohli skúmať, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu   a nekoná za Vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné časti portálu.

 Takéto cookies a dalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie portálu. Pokiaľ vo Vašom prehliadači zablokujete používanie cookies, nemusí náš portál fungovať správne a my nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

 Ďalej do Vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z portálu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho portálu, jeho jednotlivých podstrániek, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať vám rôzne varianty nášho portálu, pokiaľ testujeme nové funkcionality;
  • prispôsobovať obsah nášho portálu Vašim očakávaniam;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
  • k zberu údajov o Vašom správaní na portáli a na ďalších webových stránkach;
  • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sieti na iných webových stránkach, ako je náš portál.

 Pokiaľ ukladanie cookies nevypnete a budete po našom upozornení používať ďalej portál, budeme mať za to, že s využitím cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím týchto funkcií vo Vašom prehliadači.


3. Iné stránky

Rovnako uchovávame informácie o stránkach, ktoré navštívili naši registrovaní užívatelia, ak zostali prihlásení k našej službe.

 

B. Ako sa spracúvajú osobné údaje?

Používame údaje na overenie totožnosti pri prihlásení sa k užívateľskému profilu, a to po dobu Vašej registrácie a využívania našich služieb a dobu počas ktorej je možné uplatniť príslušné právne nároky.

1. Poskytovanie služieb

Pre realizáciu Vašich objednávok využívame kontaktné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne používaná prezývka, emailová adresa, pohlavie, telefónne číslo, heslo, ktoré následne poskytujeme spoločnostiam zabezpečujúcim doručenie objednávok.

2. Marketing 

Využívame získané osobné údaje od užívateľov ako aj z iných zdrojov na cielenie reklamy tak , aby čo najpresnejšie zodpovedala užívateľským preferenciám.

3. Vývoj nových služieb

Získané osobné údaje od užívateľov ako aj z iných zdrojov využívame aj na vývoj nových služieb, ktorého cieľom je prinášať inovatívne riešenia spĺňajúce zákaznícke očakávania. 

4. Zlepšovanie portálu

Pokiaľ navštívite portál spracúvame informácie o Vašom správaní na portáli na základe právneho základu oprávneného záujmu za účelom:

   • Hodnotenia návštevnosti portálu. Najmä vylepšovanie webu a našich služieb; oprávneným záujmom je tu potreba vyhodnocovania návštevnosti a funkčnosti webových stránok a ich rozvoj;
   • Tvorba štatistík, najmä pre sledovanie návštevnosti portálu a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je potreba štatistík využitia portálu a meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu;
   • Oslovenie nových a súčasných zákazníkov; oprávneným záujmom je tu pochopenie potrieb Vás ako potenciálnych zákazníkov a ponúkanie relevantných služieb;
   • ochrany vlastných práv a právnych nárokov, najmä pre predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dát; oprávneným záujmom je zabezpečenie dôkazov a bezproblémová funkčnosť našich služieb pre Vás a bezpečnosť Vašich dát.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 3 mesiace, resp. v prípade cookies do dobu uplynutia ich platnosti či ich odstránenia z Vášho zariadenia. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

C. Aké práva máte?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:

1. Právo na prístup k údajom  

Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

2. Právo na opravu údajov  

Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3. Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené nariadenia GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

5. Právo na prenos

 Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.

6. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov

   1. spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
   2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,.

 Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

7. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Práva môžete uplatniť  aj prostredníctvom nami poverenej osoby: ochranaudajov@wlc.sk.

8. Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

D. Doplňujúce informácie

1. Neplnenie zákonnej povinnosti

 Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.

2. Oprávnený záujem

 WLC spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri prevádzke, zlepšovaní služieb (kontrola kvality, reportovanie a služby zákazníkom) a zabezpečení bezpečnosti portálu. Oprávnený záujme spočíva ďalej aj

    • v marketingovej podpore (prostredníctvom emailu, telefonicky, písomne, online)
    • v ochrane užívateľov, WLC alebo iných osôb pred nekalými praktikami,
    • v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR,
    • v umožnení registrovaným užívateľom vzájomne sa prepojiť, pridávať recenzie, vyjadriť názory.

E. Doplňujúce informácie

1. Bezpečnosť

WLC prijalo také technické, organizačné a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, sprístupneniu, zničeniu, či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, alebo inému zneužitiu. WLC prijalo tiež opatrenia pre zaistenie toho, aby akákoľvek fyzická osoba, ktorá má prístup k osobným údajom, tieto spracúvala výlučne na základe pokynu WLC.

WLC zabezpečuje zachovávanie dôvernosti informácií všetkými oprávnenými osobami. Na tieto účely sa Sprostredkovateľ zaväzuje prijať najmä nasledujúce bezpečnostné opatrenia pravidelné školenie oprávnených osôb, uzatvorenie dohôd o mlčanlivosti.


 • ukladáme cookies z portálu, ktoré nám umožňujú:
   • sledovať návštevnosť nášho portálu, jeho jednotlivých podstrániek, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
   • zobrazovať vám rôzne varianty nášho portálu, pokiaľ testujeme nové funkcionality;
   • prispôsobovať obsah nášho portálu Vašim očakávaniam;